Algemene voorwaarden In Balans Therapie Nijmegen 

Algemene voorwaarden

 

In onderstaande gegevens wordt het woord cliënt gebruikt, hiermee wordt zowel een mannelijke als een vrouwelijke cliënt(e) bedoeld. Onderstaande voorwaarden gelden uiteraard ook voor koppels, die tegelijkertijd onder behandeling zijn.

 

INLEIDING

Onderstaand genoemd hulpverlener, te weten: Minke Koks-Hendriks Franssen,  ben ik als  psychosociaal therapeute aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), en sta ik geregistreerd onder licentienummer: 7905207571
Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG .Voor meer informatie kun u terecht bij www.de-nfg.nl  

 

BEROEPSCODE

Uit de beroepscode  van de NFG-  is het volgende overgenomen:
“Psychosociale hulpverlening aan de cliënt is voor de psychosociaal therapeut de primaire verplichting. Daarbij kan de psychosociaal therapeut met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de psychosociaal therapeut omtrent zijn/haar cliënt bekend wordt. Immers, de cliënt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positie”.
 
Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intake - gesprek. 
 

WET WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmings-vereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliënt-gegevens.

 
Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrecht-registratie van de NFG.
Wanneer de hulpverlener – in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is – het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrecht-registratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.
 

KLACHTENREGELING

Als B-lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) val ik,  de behandelend therapeut, counselor/coach onder de klacht- en tucht regeling van de NFG. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbende die staan ingeschreven bij www.de-nfg.nl
Tevens aangesloten bij  de SBRAG (Stichting Beroepsoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg).

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. Daar kunt u uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psychosociaal therapeut aan de regels van de beroepscode (zie www.de-nfg.nl)
 

PRIVACY

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.
 

 • De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.
 • De client gaat ermee akkoord, dat indien nodig, informatie wordt ingewonnen bij de behandelende huisarts van cliënt. Dit altijd  vooraf in overleg met de cliënt.
 • De cliënt  gaat er al dan niet mee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf, indien er een verwijzing door de huisarts  van of andere verwijzer is gedaan, verslag wordt gedaan  over resultaat en voortgang van de behandeling aan desbetreffende huisarts c.q.verwijzer(s). Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.

 

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg:

 1. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling volgens de richtlijnen van de NFG. Het tarief bedraagt €80,- per gesprek.
 4. Tijdsduur 60 minuten.

 
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor de begeleiding via therapie/coaching/ en /of counseling geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de therapie. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken/behandeling  die met  en door mij (uit)gevoerd zijn.

Behandelend onderstaand  therapeut/coach /counselor is derhalve niet verantwoordelijk voor schade,  klachten en/of het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de genoten sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen schade, klachten /gedrag en de gevolgen daarvan. Voor bijvoorbeeld pijn, (al dan niet bestaande en/of chronische) ziekteverschijnselen, (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan de behandelaar nimmer aansprakelijk worden gesteld.

U vrijwaart mij tevens  tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met mij heeft gehad.
 

RESULTAAT UIT BEHANDELING/BEGELEIDING

Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit behandeling / begeleiding gegeven door mij,  onderstaand genoemd hulpverlener. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van relevante informatie welke voorkomen in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

Behandelend therapeut/coach/counselor:

Minke Koks- Hendriks Franssen
eigenaar Praktijk voor Integratieve Psychotherapie
In Balans Therapie, te Nijmegen
www.inbalanstherapie.nl