Privacyverklaring
In Balans Therapie

Adres: Cordium 65
6512 GB Nijmegen
Telefoon: 0628237808
Mail: info@inbalanstherapie.nl
www.inbalanstherapie.nl
IBAN: NL58RABO0105326364
KVK: 09211004 

In Balans Therapie, gevestigd aan de
De Ruyterstraat 65 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In Balans Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via:

info@inbalanstherapie.nl
06 282 378 08

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Gezondheid
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  • Burgerservicenummer (BSN) als er sprake is vanPersoonsgebonden budget of Zorg in Natura
  • Persoonsgegevens die in het kader van detherapeutische relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld je hobby’s eninteresses.

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inbalanstherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoongegevens bewaren:

In Balans Therapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor bedrijfsadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

In Balans Therapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In Balans Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Privacyverklaringvan In Balans Therapie
Beveliging gegevens

Alle gegevens die aan In Balans Therapie worden verstrekt, worden opgeslagen in een online beveiligde omgeving van derden ten behoeve van de dienstverlening. Deze systemen zijn voor In Balans Therapie middels een persoonlijke inlognaam en versleuteld wachtwoord toegankelijk. In Balans Therapie draagt er zorg voor dat ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen worden.

In Balans Therapie maakt gebruik van de volgende onlinesystemen:

Alle overige administratieve handelingen worden offlineverwerkt.
Alle bovengenoemde dienstverleners hebben conform de AVG (GDPR) hun systemen envoorwaarden aangepast per 25 mei 2018.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In Balans Therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inbalanstherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

In Balans Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.inbalanstherapie.nl

In Balans Therapie raad je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2020.

Cookies

AccepterenLees meer